Salgs- og leveringsbetingelser


for aftaler med

TripleIT ApS
Naverland 2
2600 Glostrup
Danmark

CVR: 29527784

(herefter benævnt ”TripleIT”)

1. Anvendelse

 • Anvendelse. Disse Salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) gælder for alle aftaler som TripleIT indgår med sine kunder om salg og levering af konsulentydelser, serviceydelser, driftsaftaler, supportaftaler, produkter og hardware (Herefter benævnt ”Ydelser”) til kunder (Herefter benævnt ”Kunden”). 

2. Aftalegrundlag

 • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med TripleIT’s tilbud, bekræftelse og kontrakt det samlede aftalegrundlag for TripleIT’s salg og levering af Ydelser til Kunden (herunder benævnt ”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til TripleIT udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem udtrykkeligt og skriftligt.
 • Prioritet. I tilfælde af indbyrdes konflikt i Aftalegrundlaget, skal Kontrakten være gældende frem for Betingelserne, som igen skal være gældende frem for Tilbuddet.

3. Konsulent- og serviceydelser

 • Kundens medvirken. Kunden skal opfylde følgende betingelser i forbindelse med konsulentarbejde og serviceydelser herunder installation af udstyr.
 • Sikre passende arbejdsforhold og faciliteter.
 • Informere TripleIT hvis leveringen af ydelsen finder sted under urimelige forhold, som kan udgøre en potentiel fare eller sundhedsrisiko for TripleIT’s medarbejdere, ansatte og freelancere.
 • Give TripleIT adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre konsulent- og serviceydelserne.
 • Lovgivning og standarder. TripleIT løser sine opgaver fagligt korrekt, men er ikke ansvarlig for, at Ydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Drifts- og supportaftaler

 • Generelt. Betingelser for drifts- og supportaftaler er også de samme som er gældende for afsnit 3, Konsulent- og serviceydelser suppleret med nedenstående punkt 4.2. og 4.3.
 • Uberettiget tilkald. Såfremt TripleIT efter tilkald fra Kunden finder, at udstyret ikke er tilgængeligt for service, fejlfinding ikke er påkrævet eller den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er omfattet af TripleIT’s Ydelser, faktureres Kunden for arbejdstid og rejseomkostninger samt eventuelle reservedele efter gældende takster.
 • Undtagelser. Indgåede Drifts- og supportaftaler mellem TripleIT og Kunden omfatter ikke reparation, udskiftning, udbedring af fejl, service eller udvidet service, der skyldes:
 • Installation, nedtagning og flytning af udstyr forestået af andre end TripleIT uden TripleIT’s godkendelse og/eller uden iagttagelse af TripleIT’s retningslinjer.
 • Manglende iagttagelse af TripleIT’s anvisninger vedrørende installation, installationssted og dets miljø eller benyttelsen af udstyret.
 • Fejl, misbrug, forsømmelighed eller ulykke, der ikke kan tilskrives TripleIT.
 • Lynnedslag, manglende ventilation, ustabil el-tilførsel, brand, vandskade, hærværk eller anden fysisk påvirkning, hvor Kunden selv bærer ansvaret eller risikoen.
 • At udstyret i kortere eller længere tid har været udsat for andre utilsigtede påvirkninger fra det omgivende miljø, så som, men ikke begrænset til, støv, ætsning, elektromagnetisk stråling, vibrationer, transienter eller overspændinger fra kraftforsyninger, jordingsfejl eller forstyrrelser via ydre kommunikationsfaciliteter.
 • Modifikationer, ændringer, tilføjelser eller arbejde i øvrigt, der ikke er udført af TripleIT.
 • Benyttelse af udstyr, programmer eller tilbehør, der ikke er godkendt af TripleIT.
 • Nødvendig udskiftning af komponenter forårsaget af almindelig nedslidning.
 • Skader der er opstået som følge af uagtsomhed fra Kunden, dennes personale eller tredjemand.

5. Produkter og hardware

 • Produkter. Hvis Aftalegrundlaget indeholder hardwareprodukter og andet fysisk udstyr fremstillet af underleverandør, vil vilkårene fastsat fra denne underleverandør, være gældende for den del af Ydelsen.
 • Reparation. Medmindre andet er skriftligt aftalt, påtager TripleIT sig ikke ansvar på hardwareprodukter og andet udstyrs fejl og mangler. En indgået Drifts- og supportaftale dækker alt original hardware købt gennem TripleIT, således som udstyret er konfigureret på det tidspunkt hvor aftalen indgås. Erstatningsdele leveres af TripleIT, der forbeholder sig ret til at anvende renoverede, men operationsklare og funktionsdygtige dele. TripleIT er berettiget til efter reparation af ombyttede enheder at udskifte leverede erstatningsenheder med de reparerede.
 • Ejendomsforbehold. Alle leverancer af hardware og fysisk udstyr skal være TripleIT’s ejendom indtil Kunden har betalt.
 • Ibrugtagning. Så snart hardwareprodukter eller andet udstyr bliver taget i brug af Kunden, kan produktet ikke returneres til TripleIT.

6. Pris, betaling og forsendelse

 • Pris. Prisen for Ydelserne følger TripleIT’ gældende prisliste på det tidspunkt, hvor TripleIT bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er opgjort eksklusiv moms.
 • Valutakurs. Aftalte priser kan være afhængige af valutakurser og TripleIT forbeholder sig retten til at kursregulere prisen til den aktuelle dagskurs.
 • Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer som anført i fakturaen eller Aftalegrundlaget, medmindre partnerne har aftalt andet skriftligt.
 • Forsendelse. Forsendelse af varer og produkter sker for købers regning og risiko.

7. Opsigelse

 • Kunden kan opsige Ydelser der leveres løbende. Opsigelsesvarsel er 3 måneder til udløb af en måned. Forudbetaling for løbende Ydelser som for eksempel Drift og Supportaftaler, refunderes ikke.
 • TripleIT kan opsige Ydelser der leveres løbende med 6 måneders varsel til udløb af en måned. 

8. Kundens misligholdelse 

 • Rente. Hvis Kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som TripleIT er uden ansvar for, har TripleIT ret til rente af det forfaldne beløb med påløbne renter. Renten udgør 1 % pr. løbende måned fra forfaldstid til betaling sker og tilskrives ved udgangen af hver måned efter forfaldstidens indtræden.
 • Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for Ydelser senest 10 hverdage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra TripleIT, har TripleIT ud over rente efter pkt. 8.1, ret til at:
 • ophæve salget/levering af de Ydelser, som den manglende betaling vedrører.
 • ophæve salget/levering af Ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
 • gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9. Tilbud, ordrer og kontrakter

 • Tilbud. TripleIT’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er modtaget af TripleIT efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for TripleIT, medmindre TripleIT meddeler Kunden andet.
 • Bekræftelse. TripleIT tilstræber at sende bekræftelse i form af Aftalegrundlag eller afslag af en ordre på Ydelser til Kunden skriftligt senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser skal være skriftlige for at binde TripleIT.
 • Ændring af kontrakt. Hverken Kunden eller TripleIT kan ændre en afgivet ordre og/eller underskrevet Aftalegrundlag uden begge parters skriftlige accept.

10. Levering

 • Leveringstid. TripleIT forsøger altid at levere Ydelser senest til den tid, der fremgår af Aftalegrundlaget mellem Kunden og TripleIT. TripleIT har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle Ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til TripleIT. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til TripleIT, kan den ikke senere gøres gældende. Se afsnit 12 for garanti og mangler for yderligere information.

11. Forsinket levering

 • Meddelelse. Hvis TripleIT forventer en forsinkelse i leveringen af Ydelser, informerer TripleIT Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 • Overskredet leveringstid. Da TripleIT’s forretningsområder ofte er komplekse, er leveringstider vejledende, og vi påtager os derfor ikke ansvar i forbindelse med leveringstider som ikke kan overholdes. Uanset hvad, skal TripleIT dog gøre sit bedste for at overholde aftalte leveringstider.

12. Garanti og mangler

 • Garanti, Produkter og Hardware. TripleIT tilstræber, at Produkter og Hardware er fri for væsentlige fejl og mangler ved levering til Kunden. TripleIT tilbyder ingen efterfølgende garantiperiode på Produkter og Hardware.
 • Garanti, andet. TripleIT tilstræber og garanterer Kunden, at andre Ydelser end Produkter og Hardware vil være af en professionel kvalitet i overensstemmelse med bedste praksis og vil blive udført i overensstemmelse med Aftalegrundlaget.
 • Undtagelser. TripleIT’s ansvar for fejl og mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:
 • almindelig slitage.
 • brug i strid med TripleIT’ instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål.
 • afhjælpning eller ændring udført af andre end TripleIT.
 • andre forhold, som TripleIT er uden ansvar for.
 • For drifts- og supportaftaler er pkt. 4.3 derudover gældende.
 • Meddelelse. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel efter Ydelsens levering, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til TripleIT. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til TripleIT, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal uden tøven afgive TripleIT de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som TripleIT beder om.
 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter TripleIT har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler TripleIT Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti fra tredjepart.
 • Afhjælpning. Inden rimelig tid efter TripleIT har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 12.4 om, hvorvidt en fejl eller mangel er omfattet af garanti, har TripleIT ret, men ikke pligt, til at afhjælpe fejlen eller manglen.
 • Ophævelse. Hvis TripleIT undlader at afhjælpe en væsentlig mangel, som TripleIT er ansvarlig for, trods påkrav efter en rimelig frist, kan Kunden, uden varsel ved skriftlig meddelelse til TripleIT, ophæve den eller de ordrer, der er berørt af den væsentlige mangel. Kunden har ikke andre rettigheder i forhold til fejl eller mangler ved Ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af dette punkt 12.

13. Ansvar

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • Ansvarsbegrænsning. TripleIT vil udfolde alle rimelige anstrengelser og udvise størst mulig påpasselighed under udførelse og levering af de aftalte Ydelser, men er i intet tilfælde, bortset fra grov uagtsomhed, ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der er en følge af nogen forsinkelse, handling eller undladelse ved Ydelserne eller gennemførelse heraf. Kunden er i alle situationer selv ansvarlig for at tage den fornødne backup inden levering af Ydelser, og TripleIT kan ikke gøres ansvarlig for tab der skyldes manglende backup.
 • Indirekte tab. I intet tilfælde, herunder grov uagtsomhed, er TripleIT ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data og disses reetablering, tab af goodwill, samt lignende indirekte tab eller skade.
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er TripleIT ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for TripleIT’s kontrol, og som TripleIT ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, dødsfald, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, trafikforhold og arbejdsstridigheder.

14. Immaterielle rettigheder

 • Ejendomsret. Hver part beholder sin fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder skabt før indgåelse af Aftalegrundlaget. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med TripleIT’s udførelse af Ydelser, herunder patenter, software, design, knowhow, forretningskoncepter, tegninger, netværksdiagrammer, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører TripleIT.
 • Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, uoverdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med TripleIT’s udførelse af Ydelser, til formål, der falder inden for Kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.
 • Krænkelse. TripleIT er ikke ansvarlig for leverede Ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang TripleIT måtte blive mødt med påstand om leverede Ydelsers krænkelse af Kundens leverandørs immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde TripleIT, medmindre krænkelsen er forsætlig.

15. Fortrolighed

 • Videregivelse og brug. Ingen af parterne må viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge den anden parts erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.
 • Beskyttelse. Ingen af parterne må på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over den anden parts erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger. Parterne skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.
 • Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 15.1 – 15.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.
 • Databeskyttelse. Vi henviser til vores persondatapolitik, som kan findes på vores hjemmeside på: tripleit.dk/cookie-og-persondata-politik.

16. Gældende lov og værneting

 • Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal indbringes for Retten i Glostrup.